21.8.2022

Provozní řád školní jídelny

1. Adresa 

Školní jídelna Cerhenice, příspěvková   organizace, Školská 444, 28102 Cerhenice, IČO 06670954

2. Provoz ŠJ

Provozní doba: pondělí–pátek                                6.00 - 14.30

Přestávka – oběd zaměstnanci ŠJ                         10.00 - 10.30

Výdej obědů pro cizí strávníci:  

pečovatelská služba                  10.30 - 10.45  

cizí strávníci                                10.45 - 11.00 


Výdej obědů:    

MŠ Dobřichov Sluníčko             11.15 hod

MŠ Cerhenice                             11.20 hod

ZŠ a MŠ ABA (děti MŠ)                11.25 hod

                            

Stravování v jídelně:                            

ZŠ Cerhenice žáci                               11.35-14.00 

ZŠ Cerhenice závodní stravování       11.35-14.00

ZŠ a MŠ ABA (žáci ZŠ)                  11.35-14.00


3. Výše stravného

 Výše stravného je stanovena podle finančního limitu na nákup potravin dle vyhlášky

 107/2005 Sb.


1. kategorie          7-10 let                     33,-
2. kategorie        11-14 let                     36,-
3. kategorie        15- více                      39,-


MŠ                       

3-6 let   54,- (12,- svač.,27,- oběd, 11,- svač., 4,- nápoj)


MŠ                       

7 let      57,- (12,- svač.,30,- oběd, 11,- svač., 4,- nápoj)


cizí strávníci                                      86,-


Ceny stravného pro MŠ a ZŠ ABA jsou přílohou provozního řádu.


4. Úhrada stravného, výdejní čipy. Vyúčtování přeplatků

Bezhotovostním převodem z účtu. Hotovostní platba jen ve výjimečných případech, po domluvě.

Stravné se musí uhradit vždy předem (v předešlém měsíci). Bez zaplacení není nárok na stravování. Stravné se platí pouze na dané období, není možné platit vyšší částku. 

Každý žák ZŠ Cerhenice je povinen zakoupit si identifikační čip. 

Bez čipu (zapomenutí) bude oběd vydán na základě identifikace strávníka a ověření zaplacení stravného, toto bude provedeno vedoucí školní jídelny, která vydá náhradní stravenku.

Výdejní čip je majetkem strávníka. Po ukončení školní docházky se nevrací.


Vyúčtování stravného(přeplatky) je vždy k 30. 6., tzn. ke konci školního roku. Přeplatky budou vráceny zákonnému zástupci při přihlašování žáka.

Po dohodě je možné zůstatek vyzvednout v hotovosti v dohodnutém

termínu.

5. Přihlašování a odhlašování stravování

Přihlašování nových strávníků ke stravování je možné v kanceláři školní jídelny v době od 8. 00–9. 00 hodin. Nezletilé strávníky přihlásí jejich zákonný zástupce a nahlásí potřebné údaje pro stravování.  Při přihlašování bude seznámen s provozním řádem a podepíše přihlášku ke stravování, která slouží po celou dobu školní docházky. 

Odhlašování a přihlašování obědů je možné osobně v kanceláři ŠJ, telefonicky na tel. 321 793 374, případně e-mail:  jidelna @cerhenice.cz nebo na internetových stránkách www.strava.cz,

a to vždy do 14 hodin předešlého dne. 


Odhlašování obědů z důvodu nemoci je možné ten den do 7. 00 hod.

Za nevyzvednutou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.


6. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen školským zákonem a jeho

prováděcími předpisy:

Školní jídelna – hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen §119 školského zákona a prováděcími předpisy. V rámci hlavního účelu a předmětu činnosti poskytuje stravování pro zaměstnance škol zřizovaných městysem Cerhenice.


7. Provoz

Školní jídelna uskutečňuje stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole podle § 119 zákona 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění.

Provoz se řídí vyhláškou č 107/2005 Sb. o školním stravováním a hygienickými předpisy dle vyhlášky 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Dále podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.


Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky ZŠ Cerhenice, vlastní zaměstnance, zaměstnance ZŠ Cerhenice, děti MŠ Cerhenice, zaměstnance MŠ Cerhenice, děti MŠ Dobřichov, žáky a děti ZŠ a MŠ ABA a cizí strávníky.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a nutričních doporučení a je zveřejněn na internetové adrese

www.strava.cz


Školní jídelna zajišťuje stravování podle pravidel:

a) školního stravování pro žáky dle §119 a § 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona a § 4 odst. 9 prováděcí vyhlášky č 107/2008 Sb. Žák má nárok oběd se sníženou                                sazbou v případě, že je přítomen ve škole. Pokud je žák nemocný, má nárok na oběd   se sníženou sazbou pouze 1. den nemoci. Oběd je možné vyzvednout zákonným zástupcem. K vyzvednutí je nutné přinést čistý jídlonosič.  Ve školní jídelně je výdej obědů pouze pro žáky Základní školy, kteří se v jídelně stravují.


Další dny v době nemoci při neodhlášení oběda je účtován oběd za cenu stanovenou pro cizí strávníky. Strava je určena k přímé spotřebě. Při odebírání stravy mimo jídelnu neodpovídáme za eventuální znehodnocení nesprávným zacházením.

b) závodního stravování pro zaměstnance ZŠ a zaměstnance MŠ dle vyhlášky 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování v příspěvkových organizacích zřízených samosprávnými celky a podle zákona č. 250/200Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

c)stravování pro cizí strávníky, v rámci   doplňkové činnosti na základě povolení zřizovatele ve Zřizovací listině a vystavením Živnostenského listu ž. ú., podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.

8. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a jejich ochrany. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

a) dozor nad nezletilými:

Po dobu výdeje obědů je ve školní jídelně vykonáván dozor nad nezletilými strávníky. Dozor nad žáky zajišťuje Školní jídelna Cerhenice. Jméno dozorujícího je na nástěnce školní jídelny.

Vychovatelky školní družiny Základní školy Cerhenice a  asistentky  ZŠ a MŠ  ABA zajišťují dozor nad žáky u svého oddělení. 

b) chování žáků a jejich bezpečnost.

Při vstupu do prostor jídelny jsou žáci povinni dodržovat pravidla slušného chování a dbát osobní opatrnosti. Nepředbíhat ve frontě, nebýt hluční, neničit majetek školní jídelny. 

Ve školní jídelně je zákaz používat mobilní telefon k poslechu hudby.

V případě úrazu žáka, nahlásí vykonávající dozor, tuto skutečnost vedoucí školní jídelny, která zajistí první pomoc a zapíše do Knihy školních úrazů.


9. Ostatní informace

Do jídelny mají dovolen přístup pouze strávníci, kteří mají řádně zaplacené obědy. Cizím osobám je vstup zakázán. Všichni strávníci jsou povinni stravovat se v prostorách jídelny. Vynášet potraviny mimo jídelnu je zakázáno. 

V prostorách jídelny a jejím bezprostředním okolí je zákaz kouření

a zákaz kouření elektronickými cigaretami.


10. Závěrečné ustanovení

S provozním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni při zahájení nového školního roku. Provozní řád byl projednán s vedením školy a nabývá platnost 1. 9. 2022.

Je vyvěšen na nástěnce školní jídelny.

v Cerhenicích, 14. 8. 2023


Školní jídelna Cerhenice                                                                                        

příspěvková organizace

                                                                 

Jana Šedinová, ředitelkaLatest Posts

strava.cz

Veškeré změny ohledně obědu, registrace k odběru a platby probíhají přes www.strava.cz